Zakonodaja

 1. 1
  Zakon o spodbujanju razvoja turizma ZSRT-1, Uradni list RS štev. 13/2018

  Zakon o spodbujanju razvoja turizma ZSRT-1, Uradni list RS štev. 13/2018

  V tem zakonu najdete: določila o turistični taksi in o novi promocijski taksi (kdo so zavezanci za njihovo pobiranje in kdo jih plačuje, namen pobiranja, kdo je oproščen plačevanja in kdo plača polovične takse itd.). Prav tako v tem zakonu najdete informacije o pridobitvi licence za turistične agencije (za organiziranje in za prodajo turističnih aranžmajev) in o obveznem vodenju spletnega registra izdanih licenc. Zakon med drugim regulira poklic turističnega vodnika in zato v njem lahko najdete določila o državnih izpitih za turistične vodnike, o občinskih izpitih za lokalne turistične vodnike in za vodenje javnih spletnih registrov turističnih vodnikov. V tem zakonu je tudi določilo o obveznosti zagotavljanja vodje poti (ki je dereguliran poklic) na vseh potovanjih doma in na tujem in za vsako skupino turistov posebej. Zakon navaja tudi izjeme od obvezne pridobitve licence za organizatorje turističnih potovanj.  Pozor: konkretne višine turistične in promocijske takse v tem zakonu ne boste našli, saj višino taks določa vsaka občina posebej s svojimi občinskimi odloki in se zneski taks razlikujejo od občine do občine.

 2. 2
  Pravilnik o podelitvi licence za opravljanje dejavnosti organiziranja in dejavnosti prodaje turističnih paketov, Uradni list RS štev. 39/2018

  Pravilnik o podelitvi licence za opravljanje dejavnosti organiziranja in dejavnosti prodaje turističnih paketov, Uradni list RS štev. 39/2018

  V tem predpisu najdete opis postopka pridobitve in odvzema licenc za turistične agencije.

 3. 3
  Zakon o gostinstvu, Uradni list RS štev. 93/2007 in 52/2016

  Zakon o gostinstvu, Uradni list RS štev. 93/2007 in 52/2016

  Gostinski zakon definira kaj je gostinska dejavnost in kdo jo lahko opravlja ter pod kakšnimi pogoji. Zakon našteva vse gostinske obrate, tako prehrambne kot nastanitvene in določa pod katerimi se pogoji gostinstvo lahko opravlja pri sobodajalcih in na kmetijah. Navaja tudi inšpekcijski nadzor in sankcionira kršitve.

 4. 4
  Pravilnik o minimalnih tehničnih pogojih in o obsegu storitev za opravljanje gostinske dejavnosti, Uradni list RS štev. 35/2017

  Pravilnik o minimalnih tehničnih pogojih in o obsegu storitev za opravljanje gostinske dejavnosti, Uradni list RS štev. 35/2017

  Ta pravilnik določa minimalne tehnične pogoje, ki se nanašajo na poslovne prostore, opremo in naprave v posameznih vrstah gostinskih obratov, pri sobodajalcih in na kmetijah, na katerih se opravlja gostinska dejavnost, pogoje glede zunanjih površin gostinskih obratov in pogoje za opravljanje gostinske dejavnosti zunaj gostinskih obratov ter pogoje glede obsega storitev za opravljanje gostinske dejavnosti v posameznih vrstah gostinskih obratov.

 5. 5
  Pravilnik o kategorizaciji nastanitvenih obratov, Uradni list RS štev. 22/2018, 5/2019 in 182/2020

  Pravilnik o kategorizaciji nastanitvenih obratov, Uradni list RS štev. 22/2018

  Ta predpis, ki ima tri dodatne priloge v skupnem seštevku 128 strani, določa obveznost kategoriziranja nastanitvenih gostinskih obratov in podrobneje navaja vse obvezne in izbirne elemente za izpolnitev pogojev kategorizacije za hotele, motele, penzione, gostišča, kampe, apartmaje, počitniška stanovanja, počitniške hiše, sobe in turistične kmetije z nastanitvijo. Ostali nastanitveni obrati se ne kategorizirajo. Pravilnik prav tako določa označevanje kategorij in oblike označevalnih tabel za posamezne nastanitve.

  Pravilnik o spremembah Pravilnika o kategorizaciji nastanitvenih obratov, Uradni list RS štev. 5/2019

  V Pravilniku se spreminja Priloga 3 tega predpisa, ki prikazuje Simbole za označevanje kategorije posameznega nastanitvenega obrata.

  Pravilnik o spremembah Pravilnika o kategorizaciji nastanitvenih obratov, Uradni list RS štev. 182/2020.

  Spremenjeni sta dve prilogi pravilnika s kriteriji kategorizacije, prva priloga se nanaša na hotele in druga na vse ostale nastanitvene obrate. Razlog za spremembe so novi kriteriji  Združenja Hotelstars za hotele in posledična posodobitev kriterijev za ostale nastanitvene obrate.

 6. 6
  Pravilnik o kategorizaciji nastanitvenih obratov, Uradni list RS štev. 62/2008, 115/2008 in 72/2009

  Pravilnik o kategorizaciji nastanitvenih obratov, Uradni list RS štev. 62/2008, 115/2008 in 72/2009

  Gre za stari Pravilnik o kategorizaciji nastanitvenih obratov iz leta 2008, ki je začel veljati v letu 2009 in bo veljal najmanj do 31. marca 2019 za nastanitvene obrate, ki so imeli razpon od ene do treh zvezdic oziroma jabolk po tem pravilniku in se morajo v pol leta (od 1. oktobra 2018 do 31. marca 2019) ponovno kategorizirati po novem pravilniku. Nastanitveni obrati, ki so po tem pravilniku pridobili štiri ali pet zvezdic, (kar pomeni, da je njihovo kategorijo določil ocenjevalec), imajo čas za kategorizacijo po novem pravilniku do izteka veljavnosti stare kategorije – največ pet let ali najpozneje do 30. septembra 2023, kar pomeni, da bo ta stari pravilnik veljal do konca septembra 2023.  To je obenem razlog, zakaj ga še vedno navajamo na seznamu veljavnih predpisov.

 7. 7
  Pravilnik o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost, Uradni list RS štev. 78/1999, 107/2000, 30/2006 in 16/2021

  Pravilnik o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost, Uradni list RS štev. 78/1999, 107/2000, 30/2006 in 16/2021.

  Ta pravilnik določa merila za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov, na katerih se opravlja gostinska dejavnost. Gostinec določi obratovalni čas gostinskega obrata samostojno v skladu s svojimi poslovnimi interesi in z upoštevanjem določb tega pravilnika. Če v okviru gostinskega obrata obratuje več enot, ki samostojno opravljajo gostinsko dejavnost (npr. hotelska restavracija), gostinec prijavi obratovalni čas tudi za vsako tako enoto. V pravilniku najdete splošna merila za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov, ki veljajo za celotno državo, kot tudi navedbo postopka prijave in odjave obratovalnega časa, vendar vsak gostinski obrat pri tem mora upoštevati tudi dodatni občinski pravilnik o podaljšanem obratovalnem času na območju občine, v kateri se nahaja gostinski obrat. Te dodatne pravilnike za posamezne občine (v Sloveniji jih je 212) morate poiskati sami in jih na tem seznamu predpisov ne navajamo.

 8. 8
  Pravilnik o vsebini in načinu vodenja registra sobodajalcev, Uradni list RS štev. 70/1999 in 45/2006

  Pravilnik o vsebini in načinu vodenja registra sobodajalcev, Uradni list RS štev. 70/1999 in 45/2006

  Ta pravilnik pojasnjuje postopek prijave občasnih sobodajalcev, ki oddajajo nastanitve  le do pet mesecev v letu in le do 15 ležišč brez urejenega gospodarskega statusa v obliki SP, d.o.o. itd. Za tiste sobodajalce, ki oddajajo več kot 15 ležišč ali celo leto, ali imajo urejen gospodarski status v obliki SP ali gospodarske družbe, ta pravilnik ne velja.

 9. 9
  Zakon o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili, Uradni list RS štev. 52/2000 in 42/2002

  Zakon o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili, Uradni list RS štev. 52/2000  in 42/2002

  Ta zakon določa pogoje, ki jih morajo izpolnjevati živila, aditivi za živila in izdelki ter snovi, ki prihajajo v stik z živili, da so zdravstveno ustrezni ter ureja zdravstveni nadzor nad njihovo proizvodnjo in prometom z namenom, da se varuje zdravje ljudi, zaščitijo interesi potrošnika. Proizvodnja in promet živil se morata izvajati skladno z načeli higiene živil. Proizvodnja in promet živil se lahko izvajata le v objektih, prostorih in na mestih, ki ustrezajo higienskim in zdravstveno-tehničnim zahtevam. V proizvodnji in prometu živil ne smejo delati osebe, ki so prenašalci povzročiteljev nalezljivih bolezni, zaradi česar bi lahko neposredno ali posredno preko živil ogrožali zdravje potrošnika.

 10. 10
  Pravilnik o higieni živil, Uradni list RS štev. 60/2002, 104/2003, 11/2004 in 51/2004

  Pravilnik o higieni živil, Uradni list RS štev. 60/2002, 104/2003, 11/2004 in 51/2004

  Ta pravilnik določa pogoje in načela higiene živil, ki morajo biti izpolnjeni pri proizvodnji in prometu živil. Poleg pogojev iz tega pravilnika morajo biti glede higiene živil pri proizvodnji in prometu živil za javno prehrano in pri ravnanju z zamrznjenimi živili izpolnjeni tudi pogoji, ki jih določajo posebni predpisi (npr. HACCP).

 11. 11
  Pravilnik o stopnjah normalnega odpisa blaga (kalu, razsipu, razbitju in okvari), Uradni list RS štev. 30/1999 in 59/1999

  Pravilnik o stopnjah normalnega odpisa blaga (kalu, razsipu, razbitju in okvari), Uradni list RS štev. 30/1999 in 59/1999

  S tem pravilnikom se določa višina odpisa (kalo, razsip, razbitje in okvara), ki se šteje v gostinski dejavnosti za normalnega ter zato predstavlja redni strošek poslovanja. Kot kalo, razsip, razbitje in okvara se štejejo izgube na blagu, ki nastanejo zaradi kemičnih in fizikalnih lastnosti blaga (sušenje, izhlapevanje, krčenje, topljenje in podobno) in uničenje blaga zaradi manipulacije blaga v gostinskih obratovalnicah.

 12. 12
  Kolektivna pogodba dejavnosti gostinstva in turizma, Uradni list RS štev. 56/2018, 13/2019, 16/2019, 12/2020, 93/2020, 87/2022, 161/2022 in 63/2023

  Kolektivna pogodba dejavnosti gostinstva in turizma, Uradni list RS štev. 56/2018

  Kolektivna pogodba dejavnosti gostinstva in turizma velja za delodajalce v zasebnem sektorju, ki poslujejo na pridobiten način in so člani Turistično gostinske zbornice Slovenije ali Združenja delodajalcev Slovenije (podpisniki) ter kot glavno dejavnost opravljajo eno od dejavnosti, ki so navedene v 2. členu te Kolektivne pogodbe. Kolektivna pogodba velja do 31.12.2022.


  Aneks h KP GIT, Uradni list RS štev. 56/2018

  Poleg KP GIT smo podpisali tudi dogovor o zagotavljanju dnevnega in tedenskega počitka delavcev v dejavnosti gostinstva in turizma.


  Sklep o razširjeni veljavnosti KP GIT, Uradni list RS štev. 13/2019

  KP GIT ima s strani pristojnega Ministrstva RS za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti izdan sklep o razširjeni veljavnosti za dve dejavnosti, in sicer: 55.100 Dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov in 92.001 Dejavnost igralnic. To pomeni, da je KP GIT zavezujoča tudi za tiste gospodarske subjekte, ki niso člani Turistično gostinske zbornice Slovenije ali Združenja delodajalcev Slovenije, imajo pa kot osnovno dejavnost registrirano hotelirstvo ali igralništvo.


  Aneks h KP GIT, Uradni list RS štev. 16/2019

  Pomembna sprememba, ki jo prinaša aneks, je dvig najnižjih osnovnih plač za 2% (razen v I. tarifnem razredu) že s 1. marcem 2019 in dodaten dvig za 2% (razen v I. tarifnem razredu) s 1. avgustom 2019. Zato vsem gospodarskim subjektom svetujemo, da preverijo zneske najnižjih plač v svojih podjetjih in jih po potrebi pravočasno uskladijo z zneski v tabelah plač, ki so navedene v priloženem Aneksu. To je potrebno narediti že za plače za mesec marec, ki bodo izplačane v aprilu in ponovno za mesec avgust. Aneks je prinesel tudi zvišan regres za zaposlene v dejavnosti GIT za leto 2019, ki po novem znaša 1.050 €.


  Aneks h KP GiT, Uradni list RS štev. 12/2020

  Z Aneksom h KP GiT se zvišujejo najnižje osnovne plače v dveh delih, in sicer: s 1. 3. 2020 za 5 % ter s 1. 7. 2020 za 5 %. Poleg tega se višina regresa za letni dopust 2020 zvišuje na 1.150,00 €.


  Aneks h KP GiT, Uradni list RS štev. 93/2020

  Z novim Aneksom h KP GIT se prestavi 5% dogovorjeni dvig najnižjih osnovnih plač s 1. 7. 2020 na naslednje leto, in sicer 1. 1. 2021.


  Aneks h KP GiT, Uradni list RS štev. 87/2022

  Z novim Aneksom h KP GIT je določena minimalna višina regresa za letni dopust delavcev v dejavnostih gostinstva in turizma v letu 2022 v višini 1.300,00 €.


  Aneks h KP GiT, Uradni list RS štev. 161/2022

  Aneks h KP GIT podaljšuje veljavnost KP GIT do 31. 12. 2023 ter spreminja 59. člen z dvigom najnižjih osnovnih plač po tarifnih razredih, razen za dejavnosti igralnic (SKD 92.001 in 92.002). Aneks prav tako spreminja 74. člen (dvig stroškov prehrane) in 75. člen (povračilo stroškov prevoza na delo).


  Aneks h KP GiT, Uradni list RS štev. 63/2023

  Z novim Aneksom h KP GIT je določena minimalna višina regresa za letni dopust delavcev v dejavnostih gostinstva in turizma v letu 2023 v višini 1.500,00 €.

 13. 13
  Dogovor o zagotavljanju dnevnega in tedenskega počitka, Uradni list RS štev. 56/2018

  Dogovor o zagotavljanju dnevnega in tedenskega počitka, Uradni list RS štev. 56/2018

  Skupaj s Kolektivno pogodbo dejavnosti gostinstva in turizma so socialni partnerji podpisali tudi Dogovor o zagotavljanju dnevnega in tedenskega počitka v dejavnosti, za katero velja ta kolektivna pogodba.

 14. 14
  Zakon o javni rabi slovenščine, Uradni list RS štev. 86/2004 in 8/2010

  Zakon o javni rabi slovenščine, Uradni list RS štev. 86/2004 in 8/2010

  Zakon določa da je slovenski jezik uradni jezik Republike Slovenije. V njem poteka govorno in pisno sporazumevanje na vseh področjih javnega življenja v Republiki Sloveniji. Zakon velja za vsa podjetja, še posebej je pomemben za gostince.

 15. 15
  Direktiva EU 2015/2302 o paketnih potovanjih in povezanih potovalnih aranžmajih, Uradni list EU 2015/2302

  Direktiva EU 2015/2302 o paketnih potovanjih in povezanih potovalnih aranžmajih, Uradni list EU 2015/2302

  Določila te direktive so zavezujoča za vse države članice EU in se nanašajo na dejavnosti turističnih agencij, na obvezno zagotavljanje jamstva v primeru likvidnostnih težav organizatorja potovanj, prav tako definirajo paketna potovanja in povezane potovalne aranžmaje. Direktiva je implementirana v slovenski pravni red z Zakonom o spodbujanju razvoja turizma in Zakonom o varstvu potrošnikov.

 16. 16
  Direktiva EU 2005/36/ES o priznavanju poklicnih kvalifikacij, Uradni list EU 2005/36 in 2013/55

  Direktiva EU 2005/36/ES o priznavanju poklicnih kvalifikacij, Uradni list EU 2005/36 in 2013/55

  Določila te direktive so zavezujoča za vse države članice EU in se nanašajo na obvezno priznavanje poklicnih kvalifikacij med državami članicami. Na področju turističnih vodnikov je direktiva implementirana v slovenski pravni red z Zakonom o spodbujanju razvoja turizma in dovoljuje turističnim vodnikov iz držav članic EU, da lahko občasno vodijo na ozemlju Slovenije. Prav tako direktiva omogoča slovenskim turističnim vodnikom, da lahko občasno vodijo v vseh državah članicah EU (pod določenimi pogoji).

 17. 17
  Direktiva EU 2006/123/ES o storitvah na notranjem trgu, Uradni list EU 2006/123

  Direktiva EU 2006/123/ES o storitvah na notranjem trgu, Uradni list EU 2006/123

  Direktiva omogoča gospodarskim subjektom, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti v eni od držav članic EU, da lahko občasno opravljajo svoje dejavnosti v katerikoli državi članici, ne da bi morali zaradi tega v drugih državah odpirati podjetja, podružnice ali poslovalnice.

 18. 18
  Zakon o storitvah na notranjem trgu, Uradni list RS štev. 21/2010

  Zakon o storitvah na notranjem trgu, Uradni list RS štev. 21/2010

  Ta zakon je implementiral Direktivo o storitvah na notranjem trgu v slovenski pravni red in določa splošna pravila, ki urejajo izvajanje pravice do svobode ustanavljanja ponudnikov storitev in prostega čezmejnega opravljanja storitev ob hkratnem zagotavljanju visoke ravni kakovosti storitev.

 19. 19
  Zakon o varstvu potrošnikov, Uradni list RS štev. 130/2022

  Zakon o varstvu potrošnikov, Uradni list RS štev. 130/2022

  Čeprav ta zakon ureja varstvo potrošnikov in velja za vse ponudnike blaga in storitev, je na tem seznamu zakonodaje posebej izpostavljen zato, ker so v njem cela poglavja zakona, ki se nanašajo na delovanje turističnih agencij in urejajo potovalne pogodbe, obveznosti organizatorja potovanj do potrošnikov, ki kupujejo njihove storitve v obliki potovalnih paketov in povezanih potovalnih aranžmajev ter predpisuje obvezno zagotavljanje jamstev v primeru likvidnostnih težav.  

 20. 20
  Zakon o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov, Uradni list RS štev. 9/2017 in 29/2017

  Zakon o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov, Uradni list RS štev. 9/2017 in 29/2017

  Ta zakon določa ukrepe za omejevanje uporabe tobačnih in povezanih izdelkov ter prepoved kajenja oziroma uporabe tobačnih in povezanih izdelkov v zaprtih javnih in delovnih prostorih, med katere se uvrščajo tudi vsi gostinski obrati.

 21. 21
  Pravilnik o dovoljenjih za prodajo tobaka, tobačnih in povezanih izdelkov, Uradni list RS štev. 53/2018

  Pravilnik o dovoljenjih za prodajo tobaka, tobačnih in povezanih izdelkov, Uradni list RS štev. 53/2018

  Ta pravilnik določa podrobnejše pogoje glede postopka in načina elektronske oddaje vlog in izdaje dovoljenj za prodajo tobaka, tobačnih izdelkov in povezanih izdelkov poslovnemu subjektu za določen poslovni prostor, med drugim velja tudi za gostinske obrate.

 22. 22
  Pravilnik o pogojih, ki jih mora izpolnjevati kadilnica, Uradni list RS štev. 52/2017

  Pravilnik o pogojih, ki jih mora izpolnjevati kadilnica, Uradni list RS štev. 52/2017

  Ta pravilnik določa podrobnejše pogoje, ki jih mora izpolnjevati kadilnica ter kakšen prezračevalni sistem mora imeti. Velja tudi za gostinke obrate, ki se odločajo za namestitev kadilnic za svoje goste.

 23. 23
  Posebne uzance v gostinstvu, Uradni list RS štev. 22/1995

  Posebne uzance v gostinstvu, Uradni list RS štev. 22/1995

  Posebne uzance v gostinstvu so dobri poslovni običaji za posle, povezane z gostinskimi storitvami (veljajo med hotelirji, restavracijami, turističnimi agencijami itd.).

 24. 24
  Zakon o omejevanju porabe alkohola, Uradni list RS štev. 15/2003

  Zakon o omejevanju porabe alkohola, Uradni list RS štev. 15/2003

  Zakon določa kaj je alkoholna in kaj žgana pijača ter dovoljene ure v dnevu za točenje alkoholnih pijač in prepoved strežbe teh pijač določenim skupinam gostov.

 25. 25
  Zakon o varstvu pred utopitvami, Uradni list RS štev. 86/2004, Uradni list RS štev. 42/2007

  Zakon o varstvu pred utopitvami, Uradni list RS štev.  86/2004, Uradni list RS štev. 42/2007

  Ta zakon ureja varstvo pred utopitvami v morju, jezerih, rekah in drugih vodah, kjer se izvajajo športne dejavnosti, kopanje in druge dejavnosti v prostem času ter na javnih kopališčih, torej velja tudi za bazenske komplekse v hotelih, zdraviliščih, kampih idr. Zakon navaja naprave in opremo za varno obratovanje kopališč, označitev kopališč, urejene dostope in izstope iz vode, neoviran dostop za reševalce in reševalna vozila itd.

 26. 26
  Pravilnik o ukrepih za varstvo pred utopitvami na kopališčih, Uradni list RS štev. 84/2007, 22/2013 in 33/2018

  Pravilnik o ukrepih za varstvo pred utopitvami na kopališčih, Uradni list RS štev. 84/2007, 22/2013 in 33/2018

  Ta pravilnik določa vrste kopališč, organizacijo in red na kopališčih, dovoljeno število obiskovalcev, potrebno število reševalcev iz vode na kopališčih, opremo in sredstva za reševanje iz vode, oblačila z oznakami reševalcev iz vode in redarjev, kopališke znake idr.

 27. 27
  Pravilnik o minimalnih higienskih zahtevah, ki jih morajo izpolnjevati kopališča in kopalna voda v bazenih, Uradni list RS štev. 59/2015, 88/2015 in 52/2018

  Pravilnik o minimalnih higienskih zahtevah, ki jih morajo izpolnjevati kopališča  in kopalna voda v bazenih, Uradni list RS štev. 59/2015, 88/2015 in 52/2018

  Ta pravilnik določa minimalne higienske zahteve, ki jih morajo izpolnjevati kopališča in kopalna voda v bazenih ter način njihovega ugotavljanja in spremljanja zaradi varovanja zdravja uporabnikov kopališč oziroma bazenov.

 28. 28
  Pravilnik o tehničnih ukrepih in zahtevah za varno obratovanje kopališč in za varstvo pred utopitvami na kopališčih, Uradni list RS štev. 88/2003 in 56/2006.

  Pravilnik o tehničnih ukrepih in zahtevah za varno obratovanje kopališč in za varstvo pred utopitvami na kopališčih, Uradni list RS štev. 88/2003 in 56/2006.

  Ta pravilnik določa prostorske, gradbene in druge tehnične ukrepe za varstvo pred utopitvami ter zahteve za naprave, opremo in sredstva za varno obratovanje kopališč, ki jih je treba upoštevati pri graditvi objektov, namenjenih bazenskim ali naravnim kopališčem. Določa tudi dovoljeno število obiskovalcev in predvideno število kopalcev.

 29. 29
  Pravilnik o razvrstitvi kopališč in organizacijskih ukrepih za varstvo pred utopitvami, Uradni list RS štev. 88/2003 in 56/2006

  Pravilnik o razvrstitvi kopališč in organizacijskih ukrepih za varstvo pred utopitvami, Uradni list RS štev. 88/2003  in 56/2006  

  Ta pravilnik določa vrste kopališč, red na kopališčih, kopališke znake, opremo in sredstva za reševanje iz vode, organizacijo varstva pred utopitvami, oblačila z oznakami reševalcev iz vode ter postopek pridobitve obratovalnega dovoljenja za kopališča.

 30. 30
  Pravilnik o posebnih okoliščinah, ki vplivajo na vrednost nepremičnin, Uradni list RS štev. 43/2018

  Pravilnik o posebnih okoliščinah, ki vplivajo na vrednost nepremičnin, Uradni list RS štev. 43/2018

  Ta pravilnik določa opis najpogostejših posebnih okoliščin, ki vplivajo na vrednost nepremičnin, velikost njihovega vpliva in čas priznavanja njihovega vpliva, vsebuje pa posebno skupino za stavbe za turizem (oznaka TUR), ki bo hotelirjem in ostalim gostincem pomagala do spremembe vrednosti nastanitvenih gostinskih obratov.

 31. 31
  Pravilnik o načinu izdelave izjave o varnosti z oceno tveganja, Uradni list RS štev. 30/2000

  Pravilnik o načinu izdelave izjave o varnosti z oceno tveganja, Uradni list RS štev. 30/2000

  Ta pravilnik določa vsebino izjave o varnosti z oceno tveganja, s katero delodajalec določi način in ukrepe za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu. Delodajalec mora vsebino izjave o varnosti dopolnjevati ob vsaki novo ugotovljeni nevarnosti in spremembi ravni tveganja.

 32. 32
  Zakon o varnosti in zdravju pri delu, Uradni list RS štev. 43/2011

  Zakon o varnosti in zdravju pri delu, Uradni list RS štev. 43/2011 

  S tem zakonom se določajo pravice in dolžnosti vseh delodajalcev in delavcev v zvezi z varnim in zdravim delom ter ukrepi za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu.

 33. 33
  Zakon o igrah na srečo, Uradni list RS štev. 14/2011 in 108/2012

  Zakon o igrah na srečo, Uradni list RS štev. 14/2011 in 108/2012

  S tem zakonom se ureja sistem prirejanja iger na srečo na način, da igre na srečo potekajo v urejenem in nadzorovanem okolju, da se preprečijo pranje denarja, goljufije in druga kazniva dejanja ali ravnanja v nasprotju z javnim redom, da se zaščitijo mladoletniki in druge občutljive osebe pred škodljivimi vplivi čezmernega igranja iger na srečo ter da se varujejo udeleženci iger na srečo.

 34. 34
  Zakon o avtorski in sorodnih pravicah, Uradni list RS štev. 130/2022

  Zakon o avtorskih in sorodnih pravicah, Uradni list RS štev. 130/2022

  S tem zakonom se ureja varovanje avtorskih pravic s področja umetnosti in znanosti  ter predpisuje obveznost plačevanja tarif za njihovo predvajanje v javnosti, tudi v gostinskih obratih.

 35. 35
  Zakon o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic, Uradni list RS štev. 63/2016

  Zakon o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic, Uradni list RS štev. 63/2016

  Ta zakon ureja kolektivno upravljanje avtorske in sorodnih pravic, postopek za izdajo dovoljenja za kolektivno upravljanje pravic, postopek sklenitve skupnega sporazuma in določitve tarif za uporabo avtorskih del, delovanje Sveta za avtorsko pravo, izdajanje večozemeljskih licenc za spletno uporabo glasbenih del, reševanje sporov in nadzor nad izvajanjem tega zakona.

 36. 36
  Skupni sporazum o višini nadomestil za uporabo varovanih del iz repertoarja Zavoda IPF kot javno priobčitev pri poslovni dejavnosti, Uradni list RS štev. 107/2006 in Uradni list RS štev. 167/2021

  Skupni sporazum o višini nadomestil za uporabo varovanih del iz repertoarja Zavoda IPF kot javno priobčitev pri poslovni dejavnosti, Uradni list RS štev. 107/2006

  S tem sporazumom so bile določene nižje tarife za uporabo varovanih del iz repertoarja IPF (fonogrami, nosilci zvoka) za člane Obrtne zbornice Slovenije in člane GZS-Združenja za turizem in gostinstvo (današnje Turistično gostinske zbornice Slovenije) za predvajanje glasbe v gostinskih obratih.

  Skupni sporazum za ureditev pogojev uporabe in plačevanja nadomestil iz naslova javne priobčitve fonogramov na področju dejavnosti gostinskih obratov (dejavnost strežbe jedi in pijač), obratovalnic, delavnic, frizerskih in kozmetičnih salonov ter nastanitvenih obratov, Uradni list RS štev. 167/2021

  S tem sporazumom so po petnajstih letih spremenjene tarife za javno priobčitev fonogramov, ki se jih plačuje IPF. Novi sporazum se začne uporabljati 1. julija 2022, nekoliko višje tarife pa se postopoma uvajajo v naslednjih petih letih. Opredeljene so tudi številne okoliščine uporabe za znižanje tarife v IX. poglavju, vendar jih uporabnik mora sam (aktivno) zahtevati od IPF in zanje tudi zagotoviti dokazila.

 37. 37
  Skupni sporazum o višini nadomestil za uporabo varovanih del iz repertoarja ZAMP kot javno priobčitev pri poslovni dejavnosti, Uradni list RS štev. 107/2006

  Skupni sporazum o višini nadomestil za uporabo varovanih del iz repertoarja ZAMP kot javno priobčitev pri poslovni dejavnostiUradni list RS štev. 107/2006

  S tem sporazumom so bile določene nižje tarife za uporabo varovanih del iz repertoarja ZAMP (literatura, književna dela) za člane Obrtne zbornice Slovenije in člane GZS-Združenja za turizem in gostinstvo (današnje Turistično gostinske zbornice Slovenije) za predstavitve besedil in branje literarnih del v gostinskih obratih.

 38. 38
  Uzance pri vračanju in prevzemanju vračljive embalaže, Uradni list štev. 12/2013

  Uzance pri vračanju in prevzemanju vračljive embalaže, Uradni list štev. 12/2013 opredeljujejo, kaj je vračljiva embalaža in da gospodarski subjekti, ki opravljajo dejavnosti trgovine, proizvodnje živil, proizvodnje pijač in gostinstva ravnajo v skladu s temi uzancami pri poslovanju z vračljivo embalažo.

 39. 39
  Zakon o igrah na srečo, Uradni list RS štev. 14/2011 in 108/2012.

  Zakon o igrah na srečo, Uradni list RS štev. 14/2011 in 108/2012. S tem zakonom se podrobno ureja sistem prirejanja iger na srečo na način, da igre na srečo potekajo v urejenem in nadzorovanem okolju, da se preprečijo pranje denarja, goljufije in druga kazniva dejanja ali ravnanja v nasprotju z javnim redom.

 40. 40
  Zakon o davku na dobitke pri klasičnih igrah na srečo, Uradni list RS štev. 24/2008.

  Zakon o davku na dobitke pri klasičnih igrah na srečo, Uradni list RS štev. 24/2008. Ta zakon podrobneje ureja davek na dobitke pri klasičnih igrah na srečo.

 41. 41
  Zakon o prijavi prebivališča, Uradni list RS štev. 52/2016 in 36/2022

  V Zakonu o prijavi prebivališča, Uradni list RS štev. 52/2016 in 36/2022, se v 39. členu zahteva od gostinca-gostitelja, da vodi knjigo gostov in najkasneje v 12 urah po prihodu, v knjigo gostov vpiše vsakega gosta, ki mu nudi nastanitev.

 42. 42
  Pravilnik o registru nastanitvenih obratov, Uradni list RS štev. 70/2016

  Pravilnik o registru nastanitvenih obratov, Uradni list RS štev. 70/2016, ureja register ponudnikov nastanitev, ki ga vodi AJPES in v katerega se morajo vpisati vsi nastanitveni obrati.

 43. 43
  Pravilnik o prijavi in odjavi gostov, Uradni list RS štev. 75/2016

  Pravilnik o prijavi in odjavi gostov, Uradni list RS štev. 75/2016, določa minimalne tehnične zahteve o ustreznosti elektronske in fizično vodene knjige gostov, obrazec za prijavo in odjavo gosta ter način obveznega posredovanja podatkov prek spletne aplikacije AJPES.

Switch The Language

  Etiam magna arcu, ullamcorper ut pulvinar et, ornare sit amet ligula. Aliquam vitae bibendum lorem. Cras id dui lectus. Pellentesque nec felis tristique urna lacinia sollicitudin ac ac ex. Maecenas mattis faucibus condimentum. Curabitur imperdiet felis at est posuere bibendum. Sed quis nulla tellus.

  ADDRESS

  63739 street lorem ipsum City, Country

  PHONE

  +12 (0) 345 678 9

  EMAIL

  info@company.com