Osnovne informacije za turistične vodnike

Uvod in pravna osnova

Dejavnost turističnega vodnika je v Sloveniji regulirana z določili Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS štev. 13/2018). Zakon razlikuje in opredeljuje turističnega vodnika, vodjo poti in turističnega vodnika na ravni določenega turističnega območja (lokalni turistični vodnik). Turistični vodniki na nacionalni ravni delajo v skladu s predpisi šele potem, ko opravijo izpit pri Turistično gostinski zbornici Slovenije in imajo urejeno letno registracijo. Kot dokazilo o izpolnjevanju teh zakonskih pogojev jim Turistično gostinska zbornica Slovenije izda ustrezno izkaznico v skladu s 35. členom Zakona o spodbujanju razvoja turizma. Turistični vodniki na nacionalni ravni lahko vodijo skupine turistov na območju celotne države Republike Slovenije (ne glede na morebitne ureditve lokalnega turističnega vodenja v posameznem turističnem območju, saj jih lokalne skupnosti – občine – pri tem ne smejo omejevati v skladu s 4. odstavkom 39. člena zakona) in na območju vseh držav članic EU pod določenimi pogoji (devet od sedemindvajsetih držav zahteva za turistične vodnike iz drugih držav članic predhodno prijavo dela POD ali notifikacijo v skladu s 7. členom Direktive 2013/55/EU o priznavanju poklicnih kvalifikacijah).

Turistični vodniki lahko vodijo skupine turistov na območju celotne države Republike Slovenije (ne glede na morebitne ureditve lokalnega turističnega vodenja  v posameznem turističnem območju, saj jih lokalne skupnosti – občine – pri tem ne smejo omejevati v skladu s 4. odstavkom 39. člena zakona) in na območju vseh držav članic EU pod določenimi pogoji (devet od osemindvajsetih držav zahteva za turistične vodnike iz drugih držav članic predhodno prijavo dela POD ali notifikacijo v skladu s 7. členom Direktive 2013/55/EU o priznavanju poklicnih kvalifikacijah).

 1. 1
  Izpitni roki

  Izpitni roki za opravljanje izpitov za turistične vodnike na nacionalni ravni se pri Turistično gostinski zbornici Slovenije organizirajo praviloma štirikrat letno, in sicer: dvakrat spomladi in dvakrat jeseni. Razpisi za posamezne izpitne roke (tako zadnji datumi za prijavo na izpitni rok kot tudi datumi izvedbe izpitov) se objavljajo ob koncu tekočega leta za prihodnje koledarsko leto na spletni strani: www.tgzs.si v rubriki Turistični vodniki.

 2. 2
  Pogoji za pristop k izpitu

  Z uveljavitvijo novega zakona o spodbujanju razvoja turizma z dne 15.3.2018 so bili odpravljeni vsi vstopni pogoji za prijavo na opravljanje vodniškega izpita, kar pomeni, da se od takrat na izpit lahko prijavi kdorkoli, ne glede na končano stopnjo izobrazbe ali znanja tujih jezikov. Izpit za turističnega vodnika na nacionalni ravni se (v skladu s slovensko zakonodajo) opravlja izključno v slovenskem jeziku.

 3. 3
  Turistični vodniki iz drugih držav

  Tisti posamezniki, ki so državljani držav članic EU in so v svojih državah že turistični vodniki, lahko občasno vodijo na ozemlju Republike Slovenije brez slovenskega vodniškega izpita. Če pa bi turistični vodnik iz države članice EU želel trajno opravljati turistično vodenje v Sloveniji, zanj veljajo enaki pogoji kot za slovenske državljane (opraviti morajo izpit za turističnega vodnika pri Turistično gostinski zbornici Slovenije v slovenskem jeziku) ali nostrificirati svojo diplomo turističnega vodnika na pristojnem Ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport (pozanimajo se lahko o postopku na e-naslov: jasna.radic@gov.si).

  Turistični vodniki iz tretjih držav (torej iz tistih držav, ki niso države članice EU), pa na ozemlju Republike Slovenije ne morejo več občasno voditi (kot je to veljalo po prejšnji turistični zakonodaji do 14. 3. 2018), temveč njihovi organizatorji potovanj morajo najeti slovenske turistične vodnike (bodisi z opravljenim izpitom na nacionalni ravni ali z izpitom za lokalnega turističnega vodnika v vsakem kraju posebej). Prav tako se za turistične agencije iz tretjih držav lahko občasno izvajajo vodenja turističnih vodnikov iz držav članic EU.

 4. 4
  Ureditev POD-prijave občasnega dela v drugih državah članicah EU

  Za ureditev POD (prijave občasnega dela) v tistih državah članicah EU, ki to zahtevajo (9 od 27) boste vodniki potrebovali izpolniti ustrezen obrazec vloge, ki ga je pripravila večina teh držav in ga poiščete na spletnih straneh njihovega pristojnega organa ter mu dodati priloge: (1) kopijo Potrdila o opravljenem slovenskem vodniškem izpitu na nacionalni ravni; (2) kopijo svojega osebnega dokumenta, npr. osebne izkaznice ali potnega lista, iz katerega je razvidno, da ste državljan države članice EU; (3) obojestransko kopijo svoje veljavne, zelene vodniške izkaznice s pripadajočo nalepko tekočega leta; (4) kopijo veljavnega Potrdila o vpisu v slovenski vodniški  register, iz katerega je tudi razvidno, da vam ni bilo prepovedano izvajanje vodniške dejavnosti v preteklem letu. Vse priloge k obrazcu vloge ste že prejeli od Turistično gostinske zbornice Slovenije, razen osebnega dokumenta.

  POD-i se urejajo enkrat letno in ne nujno na začetku leta, vsekakor pa preden začnete voditi na ozemlju določene države članice EU, ki POD zahteva. Če ne načrtujete vodenja v določeni državi, vam POD zanjo ni treba urejati. POD je administrativno opravilo, ki se ga ne sme zaračunavati (stroške tovrstnega dela pokriva vsaka država zase, če zahteva ureditev POD). Država, ki zahteva POD, turističnemu vodniku iz druge države članice ne sme preprečiti izvajanja dejavnosti na njenem ozemlju in zavrniti ureditev POD. Veljavna Direktiva EU o priznavanju poklicnih kvalifikacijah sicer navaja, da tovrstna dokazila država članica EU, ki zahteva urejanje POD-a za turistične vodnike iz drugih držav članic, LAHKO zahteva le ob PRVEM urejanju POD-a in ne vsako leto znova. To pomeni, da ko boste naslednje leto urejali POD za isto državo, le izpolnite ustrezen obrazec vloge in priložite novo Potrdilo o vpisu v slovenski vodniški register, iz katerega je razvidno, da vam ni bilo prepovedano izvajanje vodniške dejavnosti v preteklem letu. Večina držav sprejema prevode potrdil v angleščino, nekatere zahtevajo prevod v svoj uraden jezik. Seveda vam osebnega dokumenta in vodniške izkaznice ni treba prevajati. Nekaterim državam zadostuje kakršenkoli prevod, medtem ko druge zahtevajo prevod uradnih prevajalcev.

  Kontakti po državah članicah EU, ki zahtevajo ureditev POD, je tukaj.

  Za pravilnost objavljenih kontaktov je odgovorna vsaka posamezna država zase, ki spremembe kontaktov mora sproti sporočati Evropski komisiji. Za ne-ažurirane podatke po državah članicah EU ni odgovorna Turistično gostinska zbornica Slovenije.

 5. 5
  Razlike med turističnim vodnikom in vodjo poti

  Razlike med turističnim vodnikom in vodjo poti definira Zakon o spodbujanju razvoja turizma v 2. členu. Turistični vodnik ali turistična vodnica opravlja turistično vodenje obiskovalcev v izbranem jeziku in po vnaprej določenem programu, kar obsega  poljudno razlago kulturne dediščine, naravnih znamenitosti in posebnosti posameznega območja; medtem ko je vodja poti oseba, ki v imenu in za račun organizatorja spremlja udeležence turističnega aranžmaja po vnaprej določenem programu in jim nudi  organizacijske in tehnične storitve ves čas njihovega trajanja, s čimer zagotavlja, da se program izvaja tako, kot je bil naveden v promocijskem gradivu in prodan potniku oziroma potrošniku, in ki daje praktične krajevne informacije. Pri vodji poti gre za popolnoma dereguliran poklic, medtem ko so izpiti za turističnega vodnika obvezni. Pogosto zastavljeno vprašanje je, koga mora poslati organizator potovanja s skupino turistov: vodjo poti ali turističnega vodnika. Odgovor na to vprašanje je odvisen od vsakega programa potovanja posebej. Če je iz programa potovanja razviden obisk turističnih znamenitosti, naj bi organizator potovanja zagotovil tudi strokovno vodenje pri obisku navedenih znamenitosti. Poleg tega, v skladu s slovensko zakonodajo v programu potovanja mora biti točno navedeno, kaj je vključeno v ceno turističnega aranžmaja in če je zapisano, da je v ceno vračunana organizacija in izvedba potovanja – naj bi zadostoval vodja poti, če pa je zapisano, da je v ceno aranžmaja vračunana organizacija in strokovno vodenje – pa bi skupino moral voditi turistični vodnik. Nekatere agencije napišejo, da je v ceno programa vključeno tudi strokovno vodenje, kljub temu pa na pot  pošljejo vodjo poti ter poleg njega na destinacijah angažirajo lokalne turistične vodnike. Za inšpektorje je pri izvajanju nadzora to večinoma sprejemljiva rešitev. Če organizator potovanja angažira turističnega vodnika, lahko ta obenem opravlja tudi storitve vodje poti (tako določa 1. odstavek 34. člena zakona).

 6. 6
  Razlike med turističnim vodnikom in lokalnim turističnim vodnikom

  Medtem ko lokalni turistični vodniki oziroma turistični vodniki na ravni turističnih območij lahko vodijo le na svojem označenem območju (običajno je to območje ene občine ali več sosednih občin skupaj, če so med seboj dogovorjene za enotno ureditev lokalnega turističnega vodenja), turistični vodniki z opravljenim izpitom na nacionalni ravni pri Turistično gostinski zbornici Slovenije lahko vodijo brez omejitev na posamezna območja, saj je državni izpit za turističnega vodnika širše veljave od izpita lokalne skupnosti za lokalnega turističnega vodnika. Poleg tega 4. odstavek 39. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma ne dopušča omejevanja vodenja turističnih vodnikov z opravljenim izpitom na nacionalni ravni. O dodatnem najemanju lokalnih turističnih vodnikov odločajo organizatorji potovanj oziroma turistične agencije, ki imajo pravico do izbire, ali bo turistični vodnik, ki je ves čas na poti s skupino turistov, vodil tudi v vsakem posameznem kraju, ali pa bodo angažirali (in dodatno plačali) tudi lokalne turistične vodnike zaradi kakovostnejše izvedbe programa potovanja, saj lokalni turistični vodnik najbolje pozna značilnosti in dušo določenega kraja. Takšna poslovna pravila o pravici organizatorjev do izbire načina turističnega vodenja so v skladu s pravnim redom EU.

 7. 7
  Olajšave na vodniških izpitih

  Kandidati, ki imajo končane višje ali visoke šole, zaključene univerzitetne programe šolanja ali podiplomske študije, nimajo nobenih olajšav na izpitih. Enako velja tudi za kandidate, ki so končali srednje, višje ali visoke šole za turizem ali šole turistične usmeritve. Edina možna olajšava je veljala samo za tiste turistične spremljevalce, ki so v preteklih 20 letih (od leta 1999 do leta 2018) pridobili svoje izkaznice z opravljenim izpitom na zbornici in so na dan uveljavitve novega turističnega zakona dne 15. 3. 2018 bili vpisani v Register turističnih vodnikov in turističnih spremljevalcev. Tem kandidatom so bile priznane olajšave na vodniških izpitih, če so se zanje odločili v dveh letih od uveljavitve novega turističnega zakona. Po tem datumu teh olajšav na vodniških izpitih ni več, ker jih je zakon časovno

  omejil na zgolj dve leti.

 8. 8
  Potek izpita

  Vsi izpiti se opravljajo pred tričlansko izpitno komisijo. Njene člane imenuje Upravni odbor Turistično gostinske zbornice Slovenije. To so predvsem strokovnjaki za posamezna tematska področja in dolgoletni turistični vodniki ter zaposleni v turističnih agencijah. Izpit je sestavljen iz teoretičnega in praktičnega dela. Na teoretičnem delu izpita kandidati ustno odgovarjajo na šest teoretičnih vprašanj iz različnih tematskih sklopov (ti so: turistična geografija s kartografijo, zgodovina, etnologija, psihološki vidiki skupinskih vodenj, umetnostna zgodovina z arheologijo ter zakonodaja, ki regulira dejavnosti organizacije in izvedbe skupinskih turističnih potovanj). Na praktičnem delu izpita se kandidati odpravijo na enodnevni izlet po Sloveniji in konkretno vodijo bodisi v avtobusu pred mikrofonom bodisi na peš ogledu starih mestnih jeder na enem odseku poti. Program izleta dobijo kandidati vsaj en teden pred odhodom, da bi se nanj lahko pripravili in prijavili (pod pogojem, da jim ponujeni termin ustreza, drugače počakajo na naslednji termin oziroma na naslednjo skupino kandidatov). Po opravljenem teoretičnem delu izpita je treba v enem letu opraviti tudi praktični del izpita, drugače opravljena teorija kandidatu zapade, ker gre za en sam izpit iz dveh delov in ne za več različnih izpitov, ki jih kandidat lahko opravlja neskončno dolgo.

 9. 9
  Prijave za izpit

  Datumi razpisov posameznih izpitnih rokov in sprejemanja izpitnih prijavnic se določajo za vsak mesec posebej. Razpisi se objavljajo na spletnih straneh Turistično gostinske zbornice Slovenije. Pri prijavi za izpit mora biti skupaj z izpolnjeno in podpisano izpitno prijavnico oddano tudi dokazilo o izvedenem plačilu izpita. Kandidati se na izpit prijavljajo najmanj 15 dni pred teoretičnim delom izpita. O točnem datumu, času in kraju izpita so vsi kandidati pisno obveščeni po zaključku razpisa. Minimalno število kandidatov za realizacijo določenega izpitnega roka je pet oseb. V primeru, da se ne prijavi minimalno število oseb, si Turistično gostinska zbornica Slovenije pridržuje pravico do odpovedi izpita v tem terminu, prijavljeni kandidati pa lahko opravljajo izpit v naslednjem terminu.

 10. 10
  Register turističnih vodnikov

  • Za opravljanje dejavnosti turističnega vodenja ni dovolj samo opravljen vodniški izpit. 36. člen Zakona o spodbujanju razvoja turizma zahteva od turističnih vodnikov, da se vpišejo v register turističnih vodnikov, ki ga vodi Turistično gostinska zbornica Slovenije. Turistični vodniki morajo enkrat letno, in sicer najkasneje do 31. januarja tekočega leta za preteklo leto, dostaviti podatke o številu dni vodenja in državah vodenja za preteklo leto ter tako podaljšati svoje letne registracije. Podatki o turističnih vodnikih iz registra (ter s pisnim soglasjem tudi njihovi kontakti) se objavljajo na zborničnih spletni strani http://vodniki.registri.si. Spletna oblika registra je v veliko pomoč tako organizatorjem potovanj kot tudi samim turističnim vodnikom na nacionalni ravni, ki se na ta način promovirajo in lažje pridejo do dela. V registru so objavljeni tudi podatki o pridobljeni formalni izobrazbi vsakega posameznika ter njegova morebitna posebna znanja, ki bi bila za agencije dobrodošla (npr. gorski vodnik, učitelj smučanja, lokalni turistični vodnik za Maribor itn.). Zbornični spletni register turističnih vodnikov uporablja tudi Tržni inšpektorat RS za preverjanje podatkov kot organ, pristojen za nadzor nad izvajanjem turistične zakonodaje. Turistični vodniki, ki ne uredijo letne registracije za tekoče leto, v tem letu ne smejo voditi. Po petih letih ne-urejanja letnih registracij pa se turističnega vodnika z odločbo izbriše iz registra po uradni dolžnosti (5. odstavek 36. člena zakona). Po izbrisu posameznik lahko ponovno opravlja vodniški izpit šele dve leti po pravnomočnosti odločbe o izbrisu (6. odstavek 36. člena zakona).

 11. 11
  Nasveti zainteresiranim kandidatom za opravljanje izpita

  • Kandidatom, ki še nimajo izkušenj z vodenjem turističnih skupin, se svetuje, da najprej opravijo tečaj za turistične vodnike. Pripravili smo ga tudi na Turistično gostinski zbornici Slovenije, da bi posameznikom olajšali priprave na izpit in hkrati prispevali k izboljšanju veščin turističnega vodenja. Zbornični tečaj vsebuje štirideseturno usposabljanje. Izvedbo tečaja smo zaupali 8 različnim predavateljem, strokovnjakom na področju turističnega vodenja in večinoma dolgoletnim turističnim vodnikom. Pozor! Namen Turistično gostinske zbornice Slovenije ni, da bi udeležencem tečaja posredovali  najkrajše odgovore na izpitna vprašanja. Le-te  bodo morali še naprej sami poiskati v literaturi (večinoma v gimnazijskih učbenikih). Cilj, ki se ga zasleduje na zborničnih tečajih je, da bodoče turistične vodnike usmerja k uporabi teoretičnih znanj pri praktičnem vodenju (kako naučene vsebine na poljuden način predstaviti obiskovalcem, kdaj je primeren čas in kraj za razlago vodnika na poti itd.). Tečaji za turistične vodnike, ki ne obsegajo tudi praktičnega vodenja v avtobusu ali vsaj govornih vaj pred mikrofonom niso dovolj dobri in Turistično gostinska zbornica Slovenije kandidatom odsvetuje, da se prijavljajo na takšne tečaje. Vodniški izpit na nacionalni ravni pri Turistično gostinski zbornici Slovenije je precej zahtevan in se ga ne naredi zlahka. Najtežji del izpita pa je zagotovo praktično vodenje, ko se naučena znanja demonstrirajo v živo.
  • Priporoča se, da se neizkušeni kandidati pozanimajo pri turističnih agencijah o delu turističnega vodnika ter zaprosijo za hospitacijo (opazovanje dela vodnika na potovanju), preden se za izpit odločijo. Morda bodo potem ocenili, da jim to delo vendarle ni pisano na kožo. Na spletnih straneh Turistično gostinske zbornice Slovenije je objavljen seznam vseh licenciranih turističnih agencij.
  • Kandidatom se svetuje, da se glede priprave odgovorov na izpitna vprašanja napotijo v eno izmed dobro založenih knjižnic. Tudi če so nekatere knjige izposojene, se lahko dobi kakšen izvod v čitalnici. Izjema je gradivo za tematski sklop psihologije, ki ga lahko dobijo kandidati brezplačno od Turistično gostinske zbornice Slovenije po e-pošti. Za tematske sklope geografija, zgodovina in umetnostna zgodovina so najbolj uporabni gimnazijski učbeniki.  Izpitni odbor je mnenja, da mora turistični vodnik na nacionalni ravni znati samostojno uporabljati literaturo, saj se bo moral vedno znova samostojno pripravljati za vodenje turističnih skupin, posebej takrat, ko se bo odpravljal prvič v nove kraje. Iz tega pomembnega razloga Turistično gostinska zbornica Slovenije ni pripravila priročnika z odgovori na izpitna vprašanja, ki bi kandidatom olajšali priprave na teoretični del izpita. (Če nekdo ni sposoben samostojne uporabe različnih virov literature in priprave odgovorov na izpitna vprašanja, prav gotovo ni primeren za turističnega vodnika na nacionalni ravni.)
  • Na Turistično gostinski zbornici Slovenije smo seznanjeni z dejstvom, da različni kratki odgovori na izpitna vprašanja že obstajajo in jih kandidati, ki so izpit opravili, posredujejo drugim kandidatom (večinoma proti plačilu). Izpitni odbor tovrstne slabe prakse ne podpira, ker se je pogosto izkazalo, da so tovrstni odgovori na izpitna vprašanja pripravljeni pomanjkljivo in za uspešnost na izpitu ne zadostujejo.

 12. 12
  Izkaznice

  Turistični vodniki pridobijo od Turistično gostinske zbornice Slovenije poleg Potrdila o opravljenem izpitu in Potrdila o vpisu v Register turističnih vodnikov tudi plastične izkaznice z barvno fotografijo v slovenščini in angleščini. Na njih se letno podaljšuje veljavnost z ustrezno nalepko letnice. Izkaznico z ustrezno nalepko letnice za tekoče leto je vedno potrebno nositi na vidnem mestu med opravljanjem poklica turističnega vodnika (3. odstavek 35. člena zakona).

 13. 13
  Dobro je vedeti

  Dobro je vedeti, da je delo turističnega vodnika zelo odgovorno, zahtevno in naporno, saj jim organizatorji potovanj zaupajo pomembne dokumente, določene vsote denarja in skrb za skupine ljudi. Za to specifično delo so nujno potrebne tudi določene osebne predispozicije, kot je sproščena komunikativnost, pozitivna naravnanost, nekonfliktnost, natančnost, poštenost, sposobnost orientiranja v neznanem okolju, dobra organiziranost, iznajdljivost, sposobnost sistematičnega podajanja informacij v lepem, tekočem slovenskem (ali tujem) jeziku, dobra fizična kondicija itn. Zainteresiranim kandidatom za opravljanje izpita za turističnega vodnika se svetuje, da tehtno premislijo, ali resnično imajo sposobnosti in osebnostne lastnosti za opravljanje zahtevnega dela s številnimi ljudmi. Pomembno je tudi dejstvo, da organizacijo in izvedbo turističnih aranžmajev nadzira cel zajeten kup predpisov: Zakon o spodbujanju razvoja turizma, Zakon o varstvu potrošnikov, Obligacijski zakonik itn. ter da so za kršitelje predvidene tudi globe. Ugled in dobro ime turistične agencije sta odvisna tudi od izvedbe potovanja oziroma od kakovosti dela turističnega vodnika. Od te kakovosti je odvisno tudi zadovoljstvo in izpolnitev pričakovanj turistov. V Sloveniji je registriranih čez 500 turističnih agencij in je konkurenca na trgu med njimi zelo močna. S svojim dobrim ali slabim delom turistični vodnik lahko utrdi ali prekine sodelovanje z določenim organizatorjem potovanja, vendar prispeva tudi k njegovi poslovni uspešnosti.

  Bodočim turističnim vodnikom se svetuje, da se ne pustijo zavesti samo lepim brošuram ali mladostniškim sanjam o daljnih potovanjih, temveč naj poskušajo tudi iskreno premisliti o vseh obveznostih, ki ta poklic spremljajo in se vprašajo, če bodo vsem zahtevam kos. Ob tem ne spregledati, da se morajo turistični vodniki usposabljati, učiti in izpopolnjevati ves čas – vsakič, ko sklenejo pogodbo z agencijo o prevzemu vodenja skupine. Živimo v dobi vseživljenjskega učenja in to še posebej velja za poklic turističnega vodnika. S pridobitvijo izkaznice turistični vodniki naredijo samo prvi korak na dolgi poti nenehnega učenja. Imeti izkaznico za vodenje pomeni samo to, da je zadoščeno minimalnim zakonskim pogojem in nikakor tudi to, da gre za dobrega vodnika. Dober vodnik se postane s prakso in pridobivanjem kilometrine potovanj, s stalnim izpopolnjevanjem – pod pogojem, da ima posameznik za ta poklic predispozicije in da ga veseli delo z ljudmi.

 14. 14
  Letno poročilo o izvajanju izpitov za turistične vodnike v letu 2023

Pomembne informacije za turistične vodnike

V januarju podaljšajte letne registracije!
Kot vsakega januarja, tudi tokrat vse turistične vodnike pozivamo, da pravočasno uredite svoje letne registracije, da lahko legalno vodite skupine turistov doma in v tujini. Skrajnji rok je 31. januar 2024, kot to zahteva 3. odstavek 36. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma, Uradni list štev. 13/2018 (ZSRT-1). Zakon vas zavezuje, da posredujete zbornici podatke o številu dni vodenja in o državah vodenja za preteklo leto. Za urejanje tega postopka pošljite izpolnjeni (in podpisani) obrazec ter dokazilo o izvedenem plačilu stroškov (lahko tudi po e-pošti na naslov: rebeka.mezan@tgzs.si). Znesek (11 €) in številka TRR za plačilo sta navedena na obrazcu spodaj.

OBRAZEC ZA PODALJŠANJE LETNE REGISTRACIJE ZA TV ZA LETO 2024


Novi turistični zakon, ki je začel veljati 15. 3. 2018, prinaša tudi za vas številne spremembe, ki jih navajamo v nadaljevanju.

Obvestilo o vstopno-izstopnih točkah za turistične avtobuse v Ljubljani

V ponedeljek, 13. maja, bo v Ljubljani zaživel digitalni sistem za izdajo e-dovolilnic za turistične avtobuse. Ti bodo morali odslej rezervirati termin, ko bodo na vstopno-izstopnih točkah odložili oziroma pobrali svoje potnike.

Digitalni sistem e-dovolilnic za turistične avtobuse bo deloval prek aplikacije, dostopne na spletnem portalu Turizma Ljubljana. Uporabnikom bo omogočal, da rezervirajo 15-minutni termin za odlaganje in pobiranje gostov na vstopno-izstopnih točkah v bližini mestnega središča. Te so na Ilirski ulici, BleiweisoviMiklošičeviŽelezni in Roški cesti. Skupno je na voljo 11 postajališčnih mest za avtobuse.

Po odlaganju gostov lahko avtobusi več ur parkirajo na javnih parkiriščih: P+R Športni park StožiceP+R Dolgi most in Bratislavska.

Dovolilnice za uporabo vstopno-izstopnih točk bodo do konca leta 2024 brezplačne, z letom 2025 pa bodo plačljive. Cena je določena z Odlokom o urejanju prometa v MOL iz leta 2021 in znaša 40,00 EUR brez DDV.

Z uvedbo sistema e-dovolilnic želimo v Ljubljani prispevati k večji pretočnosti prometa in kakovosti življenja meščank in meščanov. Zagotoviti želimo čim boljšo izkušnjo obiskovalcem, ki se v prestolnico pripeljejo s turističnimi avtobusi.

Prosimo vas, da informacijo delite tudi z vašimi partnerji in tako skupaj zagotovimo boljšo obveščenost.

 

Več informacij: https://www.visitljubljana.com/en/visitors/travel-information/e-permits-for-tourist-buses-2/

 1. Novi Register turističnih vodnikov Slovenije

  Novi turistični zakon določa, da se Register turističnih vodnikov vodi za namen obveščanja javnosti o usposobljenih turističnih vodnikih. Zato turistični vodniki nimajo več možnosti izbire, ali želijo biti objavljeni v registru ali ne. V spletnem registru so objavljeni vsi turistični vodniki in vodnice, ki imajo opravljen vodniški izpit na nacionalni ravni in urejeno letno registracijo za tekoče koledarsko leto. Lahko se posamezni turistični vodnik odloča le o tem, ali bo dovolil objavo svojih kontaktnih podatkov na spletu ali ne (e-naslov in telefonsko številko). Naslovi turističnih vodnic in turističnih vodnikov  v novem spletnem registru se ne objavljajo več (ulice in hišne številke), objavljeno je le ime kraja stalnega prebivališča. Prav tako v registru ni več objavljenih letnic rojstva turističnih vodnikov. Nabor objavljenih podatkov v novem registru je torej zožen, kar pomeni, da se objavlja le tiste podatke, ki jih turistični zakon izrecno zahteva: osebno ime turističnega vodnika in njegov kraj prebivališča (brez ulice in hišne številke), datum vpisa v vodniški register (po opravljenem izpitu) in oznaka vodnika v registru, število dni vodenja v preteklem koledarskem letu, imena držav vodenja v preteklem letu (do največ 10 držav) in podatki o strokovni izobrazbi ter  usposobljenosti za vodenje v tujih jezikih. To pomeni, da v registru ni več podatkov o specialnih relacijah vodenja (imena krajev ali pokrajin v posameznih državah) in ni več dveh rubrik o znanju jezikov, temveč le navedba tistih jezikov, v katerih je posameznik sposoben voditi skupine turistov. Kontaktni podatki vodnice ali vodnika (e-naslovi in telefonske številke) se objavljajo le z njihovo izrecno privolitvijo, zato niso objavljeni pri vseh.

 2. Nove zelene vodniške izkaznice

  Najpozneje v dveh letih od uveljavitve novega turističnega zakona (do 15. 3. 2020), je bilo potrebno zamenjati stare vodniške izkaznice. Nove vodniške izkaznice so zelene barve in opremljene z napisom pristojnega Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport . Nekateri izmed turističnih vodnikov pri svojem delu še vedno uporabljajo stare vodniške izkaznice modre barve, ki so bile izdane že daljnega leta 1999, zato seveda ne služijo več svojemu osnovnemu namenu, identifikaciji. Stare (modre) vodniške izkaznice je torej treba zamenjati z novimi (zelenimi) izkaznicami. Nošenje vodniške izkaznice na vidnem mestu med opravljanjem poklica je OBVEZNO, v skladu s 3. odstavkom 35. člena turističnega zakona ZSRT-1. Za kršitev tega določila zakona so predvidene tudi globe od 50 do 150 €.

 3. Ostale pomembne zakonske novosti

  Navedeni novi turistični zakon ZSRT-1 v 5. odstavku 36. člena določa, da se turističnega vodnika, ki več kot pet let ne izvaja dejavnosti, po uradni dolžnosti z odločbo izbriše iz registra. Turistični vodnik, ki je bil izbrisan iz registra, lahko ponovno opravlja izpit za turističnega vodnika šele dve leti od pravnomočnosti odločbe o izbrisu. To pomeni, da z izbrisom iz registra turistični vodnik dokončno izgubi pravico do opravljanja poklica in tudi do ponovnega vpisa v register na kakršenkoli drug način (npr. na podlagi prošnje), razen s ponovnim opravljanjem izpita.

Ažuriran seznam turističnih vodnikov z opravljenim izpitom na nacionalni ravni si lahko ogledate na naslovu: vodniki.registri.si


Za ureditev POD-prijave občasnega dela slovenskih turističnih vodnikov v drugih državah članicah EU kliknite na link, v katerem so navedeni kontakti po državah: tukaj.


Za podrobnejše informacije o opravljanju izpita za turističnega vodnika prosimo kontaktirajte:

mag. Snežana Škerbinc,
telefon: 01/ 58 98 223,
E-naslov: snezana.skerbinc@tgzs.si.

Video posnetek izobraževanja za turistične vodnike Produkcija video vsebin (za virtualna vodenja) –  od predpriprave do distribucije, ki je potekalo 19. aprila 2021 v organizaciji STO, lahko pogledate tukaj.


Povezave do spletnih predstavitev na nacionalnem turističnem portalu www.slovenia.info, kjer je predstavljamo turistično vodenje po 4 makro regijah, v slovenskem in šestih tujih jezikih, ter so posebej izpostavljeni tako državni register, kot tudi lokalni registri turističnih vodnikov, z dostopnimi kontaktnimi podatki, lahko pogledate v nadaljevanju.


Spletne strani s predstavitvijo turističnih vodenj na turističnih straneh:

https://www.slovenia.info/sl/zgodbe/top-vodeni-ogledi-slovenskih-mest-in-znamenitosti

https://www.slovenia.info/sl/zgodbe/top-vodeni-ogledi-v-alpski-sloveniji

https://www.slovenia.info/sl/zgodbe/top-vodeni-ogledi-v-termalni-panonski-sloveniji

https://www.slovenia.info/sl/zgodbe/top-turisticna-vodenja-v-mediteranski-in-kraski-sloveniji

https://www.slovenia.info/sl/zgodbe/top-turisticna-vodenja-v-ljubljani-in-osrednji-sloveniji


Spletne strani s predstavitvijo turističnih vodenj na poslovnih straneh:

https://www.slovenia.info/poslovne-strani/spoznavanje-slovenije-s-turisticnimi-vodniki

https://www.slovenia.info/en/business/travel-trade/discovering-slovenia-with-tourist-guides

Switch The Language

  Etiam magna arcu, ullamcorper ut pulvinar et, ornare sit amet ligula. Aliquam vitae bibendum lorem. Cras id dui lectus. Pellentesque nec felis tristique urna lacinia sollicitudin ac ac ex. Maecenas mattis faucibus condimentum. Curabitur imperdiet felis at est posuere bibendum. Sed quis nulla tellus.

  ADDRESS

  63739 street lorem ipsum City, Country

  PHONE

  +12 (0) 345 678 9

  EMAIL

  info@company.com