Ljubljana, 27. oktober 2017

Zakonodaja gostinstva

 
Zakon o gostinstvu Ur.l.RS št. 93/2007, 52/2016
Zakon o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov Ur.l.RS št. 17/200660/200793/2007
Zakon o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov, Ur. l. RS štev. 9/2017, 29/2017
Pravilnik o opozorilih o škodljivosti pitja alkoholnih pijač na javnih športnih prireditvah, Ur. l. RS štev. 51/2017
Pravilnik o pogojih, ki jih mora izpolnjevati kadilnica, Uradni list RS št. 80/2007, 52/2017
Zakon o omejevanju porabe alkohola Ur.l.RS št. 15/2003, 27/2017
Zakon o javnih zbiranjih, Uradni list RS št. 64/2011
Zakon o zdravstveni ustreznosti živil ter snovi, ki prihajajo v stik z živili, Ur.l. RS št. 52/200042/2002
Zakon o varstvu pred utopitvami Ur.l.RS št. 42/200709/2011
Zakon o varnosti na smučiščih Ur.l.RS št. 44/2016
Stanovanjski zakon Ur.l.RS št. 69/200318/200457/200856/201187/2011 
Zakon o prijavi prebivališča Ur.l.št. 59/2006111/2007, 52/2016
Pravilnik o izvrševanju Zakona o prijavi prebivališča Ur.l.RS št. 105/200178/200257/200767/2008, 38/2017
Pravilnik o stopnjah običajnega odpisa blaga (kalo, razsip, razbitje in okvara) Ur.l.RS št. 19/2008
Pravilnik o reševalcih iz vode, Ur. l. RS št. 79/2007
Pravilnik o opremi in sredstvih za dajanje pomoči, usposabljanju in preizkusih iz prve pomoči ter zdravniških pregledih za reševalce, Ur. l. RS št. 70/2003
Pravilnik o minimalnih higienskih zahtevah, ki jih morajo izpolnjevati kopališča in kopalna voda v bazenih, Uradni list RS št. 39/2011, 64/201159/2015
Pravilnik o tehničnih ukrepih in zahtevah za varno obratovanje kopališč in za varstvo pred utopitvami na kopališčih, Ur.l. RS št. 88/2003,56/2006
Pravilnik o razvrstitvi kopališč in organizacijskih ukrepih za varstvo pred utopitvami, Ur.l. RS št. 88/200356/2006
Pravilnik o higieni živil Ur.l.RS št. 54/2007
Pravilnik o minimalnih tehničnih pogojih in o minimalnem obsegu storitev za opravljanje gostinske dejavnosti Ur.l. RS št. 88/2000114/2004,52/2008, 21/2014, 35/2017
Posebne uzance v gostinstvu Ur.l.RS št. 22/1995
Pravilnik o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost Ur.l.RS št.78/199930/200693/2007
Pravilnik o uradnem zdravstvenem nadzoru nad živili Ur.l.RS št. 73/200345/200497/20042/2006
Pravilnik o označevanju hranilne vrednosti živil Ur.l.RS št. 60/2002117/200242/2003121/200481/2007
Pravilnik o uradnem nadzoru temperature zamrznjenih živil Ur.l.RS št. 63/2002117/200246/2006
Pravilnik o varnosti zamrznjenih živil Ur.l.RS št. 63/2002117/200246/200653/2007
Pravilnik o načinu označevanja cen blaga in storitev, Ur.l.RS št. 63/199927/200165/2003
Pravilnik o kategorizaciji nastanitvenih obratov, Uradni list RS št. 62/200880/2008115/2008 in 72/2009
Pravilnik o merilih in načinu kategorizacije nastanitvenih obratov in marin Ur.l.RS št. 29/199751/1998, 46/200592/2006 in 109/2007
Pravilnik o načinu vpisa sobodajalcev v Poslovni register Slovenije Ur.l.RS št. 112/2007
Pravilnik o izplenu živil, ki je neločljivo povezan s procesom pridelave živil in priprave obrokov hrane, Uradni list RS št. 113/2008
Uredba o ravnanju z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in telenim vrtnim odpadom, Ur.l.RS št. 39/2010
Uredba o obveznem organiziranju službe varovanja na javnih prireditvah, Uradni list 22/2010, 52/2016
Odredba o določitvi programa strokovnega usposabljanja za varovanje prireditev v gostinskih lokalih, Uradni list RS 81/2011
Uzance pri vračanju in prevzemanju vračljive embalaže, Uradni list RS št. 12/2013
Pravilnik o merilnih instrumentih, Uradni list RS št. 42/2006
Zakon o vinu, Uradni list RS št. 105/200672/2011
Pravilnik o označevanju vina, mošta in drugih proizvodov iz grozdja in vina ter o njihovi embalaži, Uradni list RS št. 40/200152/2003 in44/2005
Pravilnik o zasnovi in študiji požarne varnosti, Uradni list RS štev. 12/2013
Zakon o graditvi objektov, Uradni list RS štev. 102/2004,  57/2012, 19/2015
Uredba o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje, Uradni list RS štev. 18/2013
Pravilnik o ukrepih za varstvo pred utopitvami na kopališčih, Uradni list RS št. 22/2013
Uredba o izvajanju uredbe EU o zagotavljanju informacij o živilih potrošnikom, Uradni list RS štev. 6/2014 
Uredba o odpadkih, Uradni list RS štev. 37/2015, 69/2015
Pravilnik o registru nastanitvenih obratov, Uradni list RS štev. 70/1016
Pravilnik o prijavi in odjavi gosta, Uradni list Rs štev. 75/2016

 

© Turistično gostinska zbornica Slovenije, 2012! Vse pravice pridržane! | Avtorji: Plior InfoTech & Sona