Ljubljana, 02. november 2017

Splošna zakonodaja dejavnosti gostinstva in turizma

Zakon o gospodarskih družbah Ur.l.RS št. 42/200660/200610/200868/200833/201191/2011 in 32/201257/2012, 82/2013
Zakon o poslovnem registru Ur.l.RS št. 49/2006, 19/2015
Uredba o Standardni klasifikaciji dejavnosti Ur.l.RS št. 69/200717/2008 

Obrtni zakon Ur.l.RS št. 40/2004102/2007
                                           30/2013, http://www.uradni-list.si/1/content?id=112657
                                           
36/2013, http://www.uradni-list.si/1/content?id=113017
Uredba o obrtnih dejavnostih Ur.l.RS št. 63/2013, http://www.uradni-list.si/1/content?id=114196
Pravilnik o postopku izdaje obrtnega dovoljenja in o obrtnem registru Ur.l. RS št. 64/2013, http://www.uradni-list.si/1/content?id=114204
Zakon o preprečevanju omejevanja konkurence Ur.l.RS št. 36/2008, 40/2009, 26/2011, 87/2011, 57/2012,  33/2014 , 76/2015
Zakon o varstvu osebnih podatkov Ur.l.RS št. 94/2007
Zakon o gorskih vodnikih Ur.l.RS št. 99/200459/2010

Zakon o vodah Ur.l.RS št. 67/200257/200857/2012, 100/2013 , 40/2014, 56/2015

Zakon o splošnem upravnem postopku Ur.l.RS št. 94/2006126/200765/2008
Zakon o društvih Ur.l.RS št. 61/200658/200939/201164/2011
Uredba o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije poklicev Ur.l.RS št. 28/199716/200050/2010
Uredba o koncesiji za obstoječe žičnice, Ur.l.RS št. 103/2006
Pravilnik o načinu označevanja cen blaga in storitev, Uradni list RS št. 63/1999, 27/2001 in 65/2003
Zakon o varstvu javnega reda in miru, Uradni list RS št. 70/2006
Zakon o Triglavskem narodnem parku, Ur.l.RS 52/2010, 60/2017
Zakon o varstvu pred požarom, Uradni list RS št.: 71/199387/2001105/20063/20079/2011, 83/2012
Pravilnik o požarnem redu, Uradni list RS št. 52/200734/2011, 101/2011
Sklep o objavi višine prispevka za programe Radiotelevizije Slovenije, Uradni list RS št.: 88/2011
Zakon o državni statistiki, Uradni list RS štev. 45/1995 in 9/2001
Letni program statističnih raziskovanj, Uradni list RS št. 89/2012
Zakon o vajeništvu, Uradni list RS štev. 25/2017

 Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah, Uradni list Rs štev. 99/2015, 46/2017

© Turistično gostinska zbornica Slovenije, 2012! Vse pravice pridržane! | Avtorji: Plior InfoTech & Sona