Ljubljana, 25. januar 2013

Naloge TGZ

Naloge Turistično gostinske zbornice Slovenije 


TGZ svoje delo opravlja v skladu z letnim  programom dela. V letu 2013 bo izvajala naslednje ključne naloge:
- Zastopanje interesov članstva, dajanje pobud ob pripravi in uveljavljanju za turizem in gostinstvo pomembnih odločitev, 
     dokumentov in predpisov. Partnersko sodelovanje z vsemi pristojnimi organi in ustanovami na vseh nivojih, doma in v mednarodnem okolju.
- Ekonomsko – socialni dialog v zadevah v zvezi s KP GiT.
- Spodbujanje razvoja in konkurenčnosti turizma in gostinstva:
           spremljanje in primerjanje  gospodarskih  gibanj, razvoja in trendov doma in v svetu,
             priprava ocen in prognoz, zavzemanje stališč ter sprejemanje razvojnih odločitev;
           dajanje pobud za izvajanje turističnih projektov, za razvoj infrastrukture, za trženjske
             aktivnosti, za modernizacijo tehnologije ter standardov poslovanja, za dvig kakovosti
             poslovanja in storitev ipd.
- Izvajanje nalog v zvezi z javnimi pooblastili: podeljevanje licenc za turistične agencije in organizatorje potovanj, opravljanje izpitov za turistične vodnike in vodenje registrov.
- Organiziranje in uveljavljanje ustreznega strokovnega izobraževanja z namenom dviga nivoja znanja, prenosa dobrih praks in posledično dviga nivoja storitev na trgu.
- Organizacija pomembnih turističnih in gostinskih strokovnih srečanj.
- Promocija deficitarnih gostinskih poklicev.
- Dajanje osnovnih panožnih informacij,  pojasnil o predpisih in nasvetov.
- Organizacija specifičnih izobraževanj in posvetov (tečaji in delavnice o trendih v stroki).
- Mednarodno sodelovanje s pristojnimi  službami EU administracije, s sorodnimi institucijami v drugih državah in s sorodnimi mednarodnimi združenji.
- Pomoč pri uveljavitvi na trgih.
- Krepitev prepoznavnosti in vloge TGZ v gospodarskem in širšem okolju, kot najmočnejše strokovne institucije turističnega in gostinskega gospodarstva Slovenije.
- Krepitev vloge TGZ v sodelovanju s predsednikom Vlade RS in z Vlado RS, nadaljevanje aktivnosti začetih v letih 2009 in  2010, za podporo razvoju  turizma.
- Promocija dejavnosti zbornice in njenih članov.
- Zagotavljanje stabilnega financiranja TGZ preko ohranjanja in pridobivanja novih članov, kot tudi ohranjanja sorazmernega deleža lastnih prihodkov (javna pooblastila, organizacija izobraževanj in posvetov ter GTZ, produkcija strokovnih publikacij, ipd.)
- Sodelovanje pri reorganizaciji GZS ter izvedbi delitve premoženja GZS oziroma deležev upravičenj članov v korist članov TGZ, za ohranjanje nizke članarine in izboljšanje pogojev poslovanja TGZ.

Navedene strateške usmeritve so rezultat potreb poslovnega okolja in pobud članov TGZ, izkušenj in dobrih poslovnih praks, do katerih prihajamo preko tekočega strokovnega dela. Poleg tega izvedba omenjenih dolgoročnih usmeritev pomeni izgradnjo TGZ v kompetentno gospodarsko strokovno institucijo za področje turizma in gostinstva  in povezane dejavnosti v širšem družbenem okolju.

TGZ bo v letu 2013 opravljala stalne naloge, naloge začete v prejšnjem letu ter nove naloge, glede na aktualno situacijo in potrebe članstva.

Avtor: Turistično gostinska zbornica Slovenije

 

Priponka: Program dela TGZ Slovenije za leto 2013.pdf

 

  

© Turistično gostinska zbornica Slovenije, 2012! Vse pravice pridržane! | Avtorji: Plior InfoTech & Sona